tính liên tục của hàm sốBài viết lách Cách xét tính liên tục của hàm số với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Cách xét tính liên tục của hàm số.

Bạn đang xem: tính liên tục của hàm số

Cách xét tính liên tục của hàm số vô cùng hay

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Vấn đề 1: Xét tính liên tục của hàm số bên trên một điểm

- Cho hàm số nó = f(x) sở hữu luyện xác lập D và điểm x0 ∈ D. Để xét tính liên tục của hàm số bên trên trên điểm x = x0 tớ thực hiện như sau:

       + Tìm số lượng giới hạn của hàm số nó = f(x) khi x → x0 và tính f(x0)

       + Nếu tồn bên trên Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án thì tớ đối chiếu

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án với f(x0).

Nếu Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án =     f(x0) thì hàm số liên tiếp bên trên x0

Chú ý:

1. Nếu hàm số liên tiếp bên trên x0 thì trước không còn hàm số nên xác lập bên trên điểm cơ.

2. Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

3. Hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án liên tiếp bên trên x = x0Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án = k

4. Hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án liên tiếp bên trên điểm x = x0 khi và chỉ khi Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vấn đề 2: Xét tính liên tục của hàm số bên trên một tập

Ta dùng những toan lí về tính chất liên tiếp của hàm nhiều thức, lương lậu giác, phân thức hữu tỉ …

Nếu hàm số mang đến bên dưới dạng nhiều công thức thì tớ xét tính liên tiếp bên trên từng khoảng tầm vẫn phân chia và bên trên những điểm phân chia của những khoảng tầm cơ.

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Bài 1: Xét tính liên tục của hàm số sau bên trên x = 3

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

1. Hàm số xác lập bên trên R

Ta sở hữu f(3) = 10/3 và

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số ko liên tiếp bên trên x = 3

2. Ta sở hữu f(3) = 4 và

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số con gián đoạn bên trên x = 3

Bài 2: Xét tính liên tiếp của những hàm số sau bên trên toàn trục số

1. f(x) = tan2x + cosx

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

1. TXĐ: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số liên tiếp bên trên D

2. Điều khiếu nại xác định:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số liên tiếp bên trên (1;2) ∪ (2,+∞)

Bài 3: Xét tính liên tục của hàm số sau bên trên điểm chỉ ra rằng

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Ta có

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số liên tiếp bên trên x = 1

Bài 4: Xét tính liên tục của hàm số sau bên trên điểm chỉ ra rằng

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số ko liên tiếp bên trên điểm x = -1

Quảng cáo

Bài 5: Chọn độ quý hiếm f(0) nhằm những hàm số sau liên tiếp bên trên điểm x = 0

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 6: Xét tính liên tiếp của những hàm số sau bên trên điểm vẫn chỉ ra

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số con gián đoạn bên trên x = -1

Bài 7: Xét tính liên tiếp của những hàm số sau bên trên điểm vẫn chỉ ra

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Ta có

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số liên tiếp bên trên x = 1

B. Bài luyện vận dụng

Bài 1: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Kết luận nào là tại đây ko đúng?

A. Hàm số liên tiếp bên trên x =-1

B. Hàm số liên tiếp bên trên x = 1

C. Hàm số liên tiếp bên trên x = -3

D. Hàm số liên tiếp bên trên x = 3

Lời giải:

Đáp án: A

hàm số vẫn mang đến ko xác lập bên trên x = - 1 nên ko liên tiếp bên trên điểm cơ. Tại những điểm sót lại hàm số đều liên tiếp. Đáp án A

Quảng cáo

Bài 2: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Kết luận nào là sau đó là đúng?

A. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = -2

B. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = 0

C. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = 0,5

D. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = 2

Lời giải:

Đáp án: C

Hàm số vẫn mang đến ko xác lập bên trên x = 0, x = -2, x = 2 nên ko liên tiếp bên trên những điểm cơ. Hàm số liên tiếp bên trên x = 0,5 vì thế nó nằm trong luyện xác lập của hàm phân thức f(x). Đáp án là C

Bài 3: Cho Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án với x ≠ 0. Phải bổ sung cập nhật tăng độ quý hiếm f(0) bởi từng nào nhằm hàm số f(x) liên tiếp bên trên x = 0?

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số liên tiếp bên trên x = 0 khi và chỉ khi

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 4: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án. Hàm số f(x) liên tiếp tại:

A. Mọi điểm nằm trong R

B. Mọi điểm trừ x = 0

C. Mọi điểm trừ x = 1

D. Mọi điểm trừ x = 0 và x = 1

Lời giải:

Đáp án: A

Xem thêm: giải bài tập tiếng việt lớp 5

với x < 1, x≠0 thì Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án liên tiếp bên trên khoảng tầm cơ. Do cơ f(x) liên tiếp bên trên từng điểm. Đáp án A

Bài 5: Cho Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Phải bổ sung cập nhật tăng độ quý hiếm f(0) độ quý hiếm bởi từng nào nhằm hàm số f(x) liên tiếp bên trên R?

A. 0             B. 1            C. √2            D. 2

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Để hàm số liên tiếp bên trên x = 0 thì

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 6: Cho Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Phải bổ sung cập nhật tăng độ quý hiếm f(0)bằng từng nào thì hàm f(x) liên tiếp bên trên R?

A. 5/7             B. 1/7             C. 0             D. -5/7

Lời giải:

Đáp án: A

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 7: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Kết luận nào là sau đó là sai:

A. Hàm số liên tiếp bên trên x = -2

B. Hàm số liên tiếp bên trên x = 2

C. Hàm số liên tiếp bên trên x = -4

D. Hàm số liên tiếp bên trên x = 4

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 8: Cho Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Phải bổ sung cập nhật tăng độ quý hiếm f(0) bởi từng nào thì hàm số f(x) liên tiếp bên trên x = 0?

A. 0            B. 1/2            C. 1/√2            D. 1/(2√2)

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 9: Cho hàm số

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

A. 11            B. 4            C. -1             D. -13

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 10: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án. Kết luận nào là sau đó là đúng?

A. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = -3

B. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = 0

C. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = 2

D. Hàm số f(x) liên tiếp bên trên điểm x = 3

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 11: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án. Kết luận nào là sau đó là đúng?

Kết luận nào là tại đây ko đúng?

A. Hàm số liên tiếp bên trên x = -2

B. Hàm số liên tiếp bên trên x = 2

C. Hàm số liên tiếp bên trên x = -1

D. Hàm số liên tiếp bên trên x = 1

Lời giải:

Đáp án: B

Bài 12: Cho Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án. Kết luận nào là sau đó là đúng?

Phải bổ sung cập nhật độ quý hiếm f(0) bởi từng nào nhằm hàm số vẫn mang đến liên tiếp bên trên R?

A. -4/7            B. 0            C. 1/7            D. 4/7

Lời giải:

Đáp án: D

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Bài 13: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án. Chọn câu đích thị trong những câu sau:

(I) f(x) liên tiếp bên trên x = 2

(II) f(x) con gián đoạn bên trên x = 2

(III) f(x) liên tiếp bên trên đoạn [-2;2]

A. Chỉ (I) và (III)            B. Chỉ (I)            C. Chỉ (II)            D. Chỉ (II) và (III)

Lời giải:

Đáp án: B

TXĐ: D = (-∞, -2] ∪ [2, +∞). Vậy (III) và (II) sai. Đáp án B

Bài 14: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án. Tìm xác định đích thị trong những xác định sau:

(I) f(x) con gián đoạn bên trên x = 1

(II) f(x) liên tiếp bên trên x = 1

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

A. Chỉ (I)            B. Chỉ (II)            C. Chỉ (I) và (III)            D. Chỉ (II) và (III)

Lời giải:

Đáp án: C

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Hàm số ko xác lập bên trên x = 1 nên con gián đoạn bên trên điểm cơ. Đáp án C

Bài 15: Cho hàm số Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án . Tìm xác định đích thị trong những xác định sau:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

(II) f(x) liên tiếp bên trên x = –2

(III) f(x) con gián đoạn bên trên x = –2

A. Chỉ (I) và (III)             B. Chỉ (I) và (II)            C. Chỉ (I)            D. Chỉ (III)

Lời giải:

Đáp án: B

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Vậy hàm số liên tiếp bên trên x = -2. Đáp án B

Xem tăng những dạng bài bác luyện Toán lớp 11 sở hữu nhập đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 2: Tìm m nhằm hàm số liên tục
  • 40 bài bác luyện trắc nghiệm Hàm số liên tiếp sở hữu đáp án (phần 1)
  • 40 bài bác luyện trắc nghiệm Hàm số liên tiếp sở hữu đáp án (phần 2)
  • 60 bài bác luyện trắc nghiệm Giới hạn của hàm số sở hữu đáp án (phần 1)
  • 60 bài bác luyện trắc nghiệm Giới hạn của hàm số sở hữu đáp án (phần 2)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


gioi-han.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất