toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức là sự học viên áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức của quy tắc nhân, phân chia, nằm trong, trừ nhằm đo lường và tính toán độ quý hiếm.

Bạn đang xem: toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

Bài học tập toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức thời điểm ngày hôm nay, Vuihoc.vn sẽ nói lại những kỹ năng và kiến thức chú ý và những dạng bài xích tập luyện áp dụng nhằm học viên rèn luyện.

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1.1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Ví dụ tính độ quý hiếm biểu thức

Thực hiện tại quy tắc tính theo đuổi trật tự kể từ cần qua loa ngược tao có:

 • 1 nằm trong 7 vày 8, viết lách 8

 • 5 nằm trong 4 vày 9, viết lách 9

 • 9 nằm trong 7 vày 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 4 vày 6 thêm một vày 7, viết lách 7

 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại quy tắc tính theo đuổi quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau tao có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức 

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất quy tắc nhân và quy tắc phân chia hoặc quy tắc trừ và quy tắc nằm trong, tao tiến hành đo lường và tính toán kể từ ngược qua loa cần.

 • Nếu vô biểu thức, với tất cả quy tắc nhân, quy tắc phân chia, quy tắc nằm trong và quy tắc trừ, tao tiến hành nhân/ phân chia trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu vô biểu thức, với vệt ngoặc, tao tiến hành quy tắc tính ở vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 

b) Thực hiện tại biểu thức với quy tắc cộng

 •  Nhóm những số hạng vô biểu thức vẫn cho tới trở thành group với tổng là những số tròn xoe chục/ tròn xoe trăm/ tròn xoe ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối kết hợp của quy tắc cộng: Khi thay đổi điểm những số hạng vô một tổng thì tổng không bao giờ thay đổi.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập luyện áp dụng tính độ quý hiếm biểu thức

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức Theo phong cách thuận tiện nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: Tìm Y biết:

a) nó x 5 = 1948 + 247

b) nó : 3 = 190 - 90

c) nó - 8357 = 3829 x 2

d) nó x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính độ quý hiếm của quy tắc tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: Hai ngày cửa hàng bán tốt 5124 lít dầu, biết ngày loại nhì bán tốt thấp hơn ngày loại nhất 124 lít. Hỏi thường ngày bán tốt từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú với 76 viên bi, số bi của An cấp 7 phiên số bi của Tú. An cho tới Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7: Cho mặt hàng số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số những số hạng vô mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo đuổi quy tắc của quy tắc nhân, phân chia, nằm trong trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo đuổi quy tắc của biểu thức với chứa chấp quy tắc nằm trong, trừ tao có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) nó x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) nó : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) nó - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) nó x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số bịa đặt trực tiếp mặt hàng cùng nhau. Thực hiện tại quy tắc tính kể từ cần qua loa ngược. Ta có:

Tính độ quý hiếm biểu thức a

 • 7 nằm trong 5 vày 12, viết lách 2 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 4 vày 7 thêm một vày 8, viết lách 8

 • 8 nằm trong 2 vày 10, viết lách 0 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 1 vày 3 thêm một vày 4, viết lách 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

Tính độ quý hiếm biểu thức b

Xem thêm: sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện nào dưới đây

 • 7 nằm trong 9 vày 16, viết lách 6 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 1 vày 6 thêm một được 7, viết lách 7

 • 8 nằm trong 0 vày 8, viết lách 8

 • 4 nằm trong 2 vày 6, viết lách 6

 • Hạ 19 xuống được thành quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

Tính độ quý hiếm biểu thức c

 • 5 trừ 4 vày 1, viết lách 1

 • 7 trừ 3 vày 4, viết lách 4

 • 4 ko trừ được cho tới 7 mượn 1, 14 trừ 7 vày 7, viết lách 7 ghi nhớ 1

 • Mượn 1 được 18 trừ 9 vày 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vày 3, 9 trừ 3 vày 6, viết lách 6

 • 1 trừ 0 vày 1, viết lách 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

Tính độ quý hiếm biểu thức d

 • 3 trừ 2 vày 1, viết lách 1

 • 4 trừ 3 vày 1, viết lách 1

 • 6 ko trừ cho tới 7, mượn 1 được 16 trừ 7 vày 9, viết lách 9 ghi nhớ 1

 • 2 thêm một vày 3, 7 trừ 3 vày 4, viết lách 4

 • Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày loại nhất bán tốt rộng lớn ngày thứ hai là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày loại nhất bán tốt 2624 lít, ngày loại nhì bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) Cách tính con số những số hạng vô mặt hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách thân mật 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài xích đi ra tao với số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy mặt hàng số bên trên với 18 số hạng

b) Các tính tổng vô mặt hàng số:

Tổng = [ (số đầu + số cuối) x Số lượng số hạng ] : 2

Theo bài xích đi ra tao với tổng của mặt hàng số bên trên là: [(69 + 1) x 18] : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng vô mặt hàng số bên trên là 630

4. Bài tập luyện tự động luyện toán lớp 4 tính độ quý hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm phương pháp tính thuận tiện nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5 

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 15 = 7264 + 5111

b) nó + 4763 = 1947 x 3

c) nó : 8 = 478 - 98

d) nó - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho mặt hàng số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những mặt hàng số.

b) Tính tổng của mặt hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) nó = 825

b) nó = 1078

c) nó = 3040

d) nó = 19794

Bài 4

a) với 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính độ quý hiếm của biểu thức yêu cầu học sinh cần thiết áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức, kĩ năng nhằm giải. Để con cái tiếp thu kiến thức chất lượng tốt rộng lớn cha mẹ hoàn toàn có thể xem thêm những khóa huấn luyện toán online bên trên mamnonvietduc.edu.vn nhé!

Xem thêm: địa hình liên bang nga có đặc điểm