toán lớp 4 trang 176

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Sơ đồ dùng suy nghĩ câu hỏi tổng - hiệu, hiệu - tỉ

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 176

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích nhập dù trống: 

Tổng nhị số

\(91\)

\(170\)

\(216\)

Tỉ số của nhị số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

Số lớn

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số phần đều nhau.

- Tìm độ quý hiếm của một phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân chia mang đến tổng số phần đều nhau.

- Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

- Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ chuồn số nhỏ nhắn, …).

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai: 

Coi số nhỏ nhắn bao gồm \(1\) phần thì số rộng lớn bao gồm \(6\) phần như vậy.

Tổng số phần đều nhau là:

\(1 + 6 = 7\) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

\(91 : 7 \times  1 = 13\)

Số rộng lớn là:

\(91-13=78\) 

+) Cột loại ba:

Coi số nhỏ nhắn bao gồm \(2\) phần đều nhau thì số rộng lớn bao gồm \(3\) phần như vậy.

Tổng số phần đều nhau là:

\( 2+ 3=5\) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

\(170:5 \times 2 = 68\)

Số rộng lớn là:

\( 170-68 =102 \) 

+) Cột loại tư:

Coi số nhỏ nhắn bao gồm \(3\) phần đều nhau thì số rộng lớn bao gồm \(5\) phần như vậy.

Tổng số phần đều nhau là: 

\( 3+5=8 \) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

\(216: 8\times 3 = 81\)

Số rộng lớn là:

\( 216- 81= 135\) 

 Vậy tao đem bảng thành quả như sau :

Tổng nhị số

\(91\)

\(170\)

\(216\)

Tỉ số của nhị số

 $${1 \over 6}$$

 $${2 \over 3}$$

$${3 \over 5}$$

Số bé

 \(13\)

 \(68\)

 \(81\)

Số lớn

\( 78\)

 \(102\)

\(135\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích nhập dù trống:

Hiệu nhị số

\(72\)

\(63\)

\(105\)

Tỉ số của nhị số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

Số lớn

Phương pháp giải:

1. Tìm hiệu số phần đều nhau.

2. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhị số phân chia mang đến hiệu số phần đều nhau.

3. Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số rộng lớn (lấy số nhỏ nhắn cùng theo với hiệu của nhị số ...).

Lời giải chi tiết:

+) Cột loại hai:

Coi số nhỏ nhắn bao gồm \(1\) phần thì số rộng lớn bao gồm \(5\) phần như vậy.

Hiệu số phần đều nhau là:

\(5 - 1 = 4\) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

\(72 : 4 \times 1 = 18\)

Số rộng lớn là:

\(18 + 72 = 90\)

+) Cột loại ba:

Coi số nhỏ nhắn bao gồm \(3\) phần đều nhau thì số rộng lớn bao gồm \(4\) phần như vậy.

Hiệu số phần đều nhau là:

\(4 - 3 = 1\) (phần)

Xem thêm: trường hợp nào sau đây

Số nhỏ nhắn là:

\(63 : 1 \times 3 = 189\)

Số rộng lớn là:

\(189 + 63 = 252\)

+) Cột loại tư:

Coi số nhỏ nhắn bao gồm \(3\) phần đều nhau thì số rộng lớn bao gồm \(7\) phần như vậy.

Hiệu số phần đều nhau là:

\(7 - 4 = 3\) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

\(105 : 3 \times 4 = 140\)

Số rộng lớn là:

\(140 + 105 = 245\)

Ta đem bảng thành quả như sau: 

Hiệu nhị số

\(72\)

\(63\)

\(105\)

Tỉ số của nhị số

 $${1 \over 5}$$

 $${3 \over 4}$$

 $${4 \over 7}$$

Số bé

 \(18\)

 \(189\)

 \(140\)

Số lớn

\( 90\)

\( 252\)

\(245\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai kho chứa chấp \(1350\) tấn thóc. Tìm số thóc của từng kho, hiểu được số thóc của kho loại nhất bằng \(\dfrac{4}{5}\) số thóc của kho loại nhị.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần đều nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân chia mang đến tổng số phần đều nhau.

4. Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ chuồn số nhỏ nhắn, …).

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ dùng, tổng số phần đều nhau là:

\(4 + 5 = 9\) (phần)

Số thóc của kho loại nhất là:

\(1350 : 9 \times 4 = 600\) (tấn)

Số thóc của kho loại nhị là:

\(1350 - 600 = 750\) (tấn)

         Đáp số: Kho loại nhất: \(600\) tấn thóc;

                    Kho loại hai: \(750\) tấn thóc.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một cửa hàng bán tốt \(56\) vỏ hộp kẹo và vỏ hộp bánh, nhập cơ số vỏ hộp kẹo bằng \(\dfrac{3}{4}\) số vỏ hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán tốt từng nào vỏ hộp từng loại ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần đều nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân chia mang đến tổng số phần đều nhau.

4. Tìm số nhỏ nhắn (lấy độ quý hiếm 1 phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số rộng lớn (lấy tổng nhị số trừ chuồn số nhỏ nhắn, …).

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ dùng, tổng số phần đều nhau là:

\( 3 + 4 = 7\) (phần)

Số vỏ hộp kẹo là:

\(56 : 7 \times  3 = 24\) (hộp)

Số vỏ hộp bánh là:

\(56 - 24 = 32\) (hộp)

          Đáp số: Kẹo: \(24 \) hộp;

                      Bánh: \(32\) vỏ hộp.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Mẹ rộng lớn con cái \(27\) tuổi hạc. Sau \(3\) năm nữa tuổi hạc u tiếp tục cấp \(4\) lượt tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc của từng người lúc bấy giờ.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi hạc con cái sau \(3\) năm nữa (vai trò là số bé) bao gồm \(1\) phần thì tuổi hạc u sau \(3\) năm nữa (vai trò là số lớn\) bao gồm \(4\) phần như vậy.

2. Tìm hiệu số phần đều nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy hiệu nhị số phân chia mang đến hiệu số phần đều nhau.

4. Tìm số nhỏ nhắn và số lớn

5. Tìm số tuổi hạc lúc bấy giờ tao lấy số tuổi hạc sau \(3\) năm nữa trừ chuồn \(3\) tuổi hạc.

Lời giải chi tiết:

Hiệu số tuổi hạc không bao giờ thay đổi theo đuổi thời hạn. Mẹ rộng lớn con cái \(27\) tuổi hạc thì sau \(3\) năm nữa u rộng lớn con cái \(27\) tuổi hạc.

Ta đem sơ đồ dùng số tuổi hạc sau \(3\) năm nữa:

Theo sơ đồ dùng,hiệu số phần đều nhau là:

\(4 - 1 =  3\) (phần)

Tuổi con cái sau 3 năm nữa là:

\(27 : 3 = 9\) (tuổi)

Tuổi con cái lúc bấy giờ là:

\(9 - 3 = 6\) (tuổi)

Tuổi u lúc bấy giờ là:

\(27 + 6 = 33\) (tuổi)

Xem thêm: đề tiếng việt lớp 5

                 Đáp số: Mẹ: \(33\) tuổi;

                             Con: \(6\) tuổi hạc.

Loigiaihay.com