toán lớp 4 trang 177

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 177

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số:

   \(975 \;368\) ;                 \(6\; 020\; 975\) ;                 \(94\; 351\; 708\) ;               \(80\; 060\; 090\)

b) Trong từng số bên trên, chữ số \(9\) ở sản phẩm này và có mức giá trị là từng nào ?

Phương pháp giải:

- Khi phát âm những số bất ngờ tao phát âm kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp, hoặc kể từ ngược quý phái cần.

- Để xác lập độ quý hiếm của chữ số tao cần thiết xác lập sản phẩm của bọn chúng. Các chữ số của một số trong những bám theo trật tự kể từ cần quý phái ngược thứu tự là sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, ....

Lời giải chi tiết:

a) Số \(975 \;368\) phát âm là: Chín trăm bảy mươi lăm ngàn phụ vương trăm sáu mươi tám. 

Số  \(6\; 020\; 975\) phát âm là: Sáu triệu ko trăm nhì mươi ngàn chín trăm bảy mươi lăm. 

Số \(94\; 351\; 708\) phát âm là: Chín mươi tứ triệu phụ vương trăm năm mươi kiểu mốt ngàn bảy trăm linh tám. 

Số \(80\; 060\; 090\) phát âm là: Tám chục triệu ko trăm sáu mươi ngàn ko trăm chín mươi. 

b) Trong số \(975 \;368\), chữ số \(9\) ở hàng ngàn ngàn và có mức giá trị là \(900\;000\).

Trong số \(6\; 020\; 975\), chữ số \(9\) ở hàng ngàn và có mức giá trị là \(900\).

Trong số \(94\; 351\; 708\), chữ số \(9\) ở hàng trăm triệu và có mức giá trị là \(90\;000\;000\).

Trong số \(80\; 060\; 090\), chữ số \(9\) ở hàng trăm và có mức giá trị là \(90\)..

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(24 579 + 438 67\)                                    b) \(235 \times 325\)

    \(82604 - 35246\)                                          \(101598 : 287\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính bám theo những quy tắc tiếp tục học tập.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Điền vệt phù hợp (>; <; =) vô điểm chấm:

\(\dfrac{5}{7} ...\dfrac{7}{9}\)                                     \(\dfrac{7}{8} ... \dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{10}{15} ... \dfrac{16}{24}\)                                \(\dfrac{19}{43} ... \dfrac{19}{34}\)

Phương pháp giải:

Muốn đối chiếu nhì phân số không giống kiểu mẫu số tao quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số rồi đối chiếu nhì phân số sau thời điểm quy đồng. 

Lời giải chi tiết:

+) Ta có: \(\dfrac{5}{7}= \dfrac{45}{63}\;;\quad \dfrac{7}{9}=\dfrac{49}{63}\).

    Mà \( \dfrac{45}{63}< \dfrac{49}{63}\).

    Vậy: \(\dfrac{5}{7} <\dfrac{7}{9}\)  

+) Ta có: \(\dfrac{7}{8}= \dfrac{21}{24}\;;\quad \dfrac{5}{6}=\dfrac{20}{24}\).

    Mà \( \dfrac{21}{24}> \dfrac{20}{24}\).

    Vậy: \(\dfrac{7}{8}  > \dfrac{5}{6}\)           

+) Ta có: \(\dfrac{10}{15}=\dfrac{10:5}{15:5}=\dfrac{2}{3};\)                                   \(   \dfrac{16}{24}=\dfrac{16:8}{24:8}=\dfrac{2}{3}\).

Xem thêm: bài 23 trang 80 sgk toán 8 tập 1

   Vậy: \(\dfrac{10}{15} = \dfrac{16}{24}\)                                     

+) \(\dfrac{19}{43}  <  \dfrac{19}{34}\) (vì \(43>34\))

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm \(120m\), chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều nhiều năm. Người tao ghép lúa ở bại liệt, tính rời khỏi cứ \(100m^2\) thu hoạch được \(50 kg\) thóc. Hỏi tiếp tục thu hoạch được ở thửa ruộng bại liệt từng nào tạ thóc ?

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn = chiều dài \(\times \,\dfrac{2}{3}\).

- Tính diện tích S = chiều nhiều năm \(\times\) chiều rộng lớn.

- Số thóc chiếm được = số thóc chiếm được ở \(100m^2\) \(\times\) tỉ số của diện tích S và \(100m^2\).

- Đổi sản phẩm một vừa hai phải tìm kiếm ra quý phái đơn vị chức năng đo là tạ, chú ý \(1\) tạ \(=100kg\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thửa ruộng hình chữ nhật

Chiều dài: 120m

Chiều rộng: \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài

\(100m^2\): \(50 kg\) thóc

Thửa ruộng: ... tạ thóc?

Bài giải

Chiều rộng lớn của thửa ruộng là:

                 \(120 \times \dfrac{2}{3}=80\;(m)\)

Diện tích của thửa ruộng là:

                 \(120 \times 80 = 9600\;(m^2)\) 

Số tạ thóc thu hoạch được kể từ thửa ruộng là:

              \(50 \times (9600 : 100) = 4800 \;(kg)\)

              \(4800 kilogam = 48\) tạ

                                   Đáp số: \(48\) tạ thóc.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Thay chữ \(a, b\) bằng văn bản số quí hợp:

Phương pháp giải:

Dựa vô phép tắc tính tiếp tục cho tới lập luận nhằm lần những chữ số quí hơp. 

Lời giải chi tiết:

a) • \(b\) không giống \(0\), vì thế nếu như \(b = 0\) thì \(0\) trừ \(0\) bằng \(0\) (khác \(7\)).

• Do bại liệt cần lấy \(10 - b = 7\), vậy \(b = 3\), lưu giữ \(1\) quý phái \(a\).

• \(b\) trừ \(a + 1\) bởi vì \(0\) nên \(a+1=b\), hoặc \(a + 1 = 3\) hoặc \(a  = 2\).

Ta sở hữu phép tắc tính:

              

b) • Hàng đơn vị chức năng : \(0+b = 8\) nên \(b = 8\).

• Hàng chục : \(8+a = 14\) nên \(a = 6\) (nhớ \(1\)).

• Hàng trăm : \(6\) lưu giữ \(1\) bởi vì \(7\) (đúng)

Xem thêm: bài 6 tiết 3 địa 11

Ta sở hữu phép tắc tính: 

                   

Loigiaihay.com