toán lớp 5 trang 164

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 164

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(\dfrac{12}{17}:6\)  ;                     \(16:\dfrac{8}{11}\)  ;                       \(9: \dfrac{3}{5}\times\dfrac{4}{15}\) ;

b) \(72  :45\)                         \(281,6 : 8\)                        \(300,72 : 53,7\)

    \(15 : 50\)                         \(912,8 : 28\)                       \(0,162 : 0,36\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu số nhân với kiểu số.

- Muốn phân tách nhị phân số tớ lấy loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

- sát dụng những quy tắc vẫn học tập về phép tắc phân tách số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{12}{17} : 6 = \dfrac{12}{17} \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{12}{17 \times 6} \)\(= \dfrac{6 \times 2}{17 \times 6} =\dfrac{2}{17}\)

\(16 :  \dfrac{8}{11} = 16 \times  \dfrac{11}{8} = \dfrac{16\times 11}{8} \)

\(= \dfrac{8 \times 2\times 11}{8} = 22\) 

\(\eqalign{ & 9:{3 \over 5} \times {4 \over {15}} = 9 \times {5 \over 3} \times {4 \over {15}}  \cr  &  = {{9 \times 5 \times 4} \over {3 \times 15}} = {{3 \times 3 \times 5 \times 4} \over {3 \times 3 \times 5}} = 4 \cr} \)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính nhẩm: 

a) \(3,5 : 0,1\)       \( 8,4 : 0,01\)        \(9,4 : 0,1\)

\(7,2 : 0,01\)         \(6,2  :0,1\)         \(5,5 : 0,01\)

b) \(12 : 0,5\)        \(20 : 0,25\)         \(\dfrac{3}{7} : 0,5\)

\(11 : 0,25\)           \(24 : 0,5 \)           \(15 : 0,25\)

Phương pháp giải:

- Muốn phân tách một trong những thập phân mang lại \(0,1,; 0,01; 0,001; ...\) tớ chỉ việc fake lốt phẩy của số bại liệt thứu tự thanh lịch ở bên phải một, nhị, phụ vương, ... chữ số

- Muốn phân tách một trong những mang lại \(0,5\) tớ chỉ việc nhân số bại liệt với \(2\).

- Muốn phân tách một trong những mang lại \(0,25\) tớ chỉ việc nhân số bại liệt với \(4\).

Lời giải chi tiết:

a) \(3,5 : 0,1 = 3,5 × 10 = 35\)

    \(8,4 : 0,01 = 8,4 × 100 = 840\)

    \(9,4 : 0,1 = 9,4 × 10 = 94\)

    \(7,2 : 0,01 = 7,2 × 100 = 720\)

    \(6,2 : 0,1 = 6,2 × 10 = 62\)

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

    \(5,5 : 0,01 = 5,5 × 100 = 550\)

b) \(12 : 0,5 = 12 × 2 = 24\)

    \(\dfrac{3}{7} : 0,5 = \dfrac{3}{7} × 2 = \dfrac{6}{7}\)

    \(24 : 0,5 = 24 × 2 = 48\)

    \(11 : 0,25 = 11 × 4 = 44\)

    \(20 : 0,25 = 20 × 4 =80\)

    \(15 : 0,25 = 15 × 4 = 60.\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết thành quả phép tắc phân tách bên dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) \(3 : 4 ;\)                                     b) \(7 : 5 ;\)

c) \(1 : 2 ;\)                                     d) \(7 : 4 .\)

Mẫu: a)  \(3 : 4  = \dfrac{3}{4} = 0,75.\)

Phương pháp giải:

Làm tương tự động ví dụ kiểu, viết phép phân tách bên dưới dạng phân số rồi viết lách bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

b)  \(7 : 5 = \dfrac{7}{5} = 1,4;\)

c)  \(1 : 2  = \dfrac{1}{2} = 0,5;\)

d)  \(7 : 4 = \dfrac{7}{4} = 1,75.\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

Một lớp học tập đem 18 phái đẹp và 12 phái mạnh. Hỏi số học viên phái mạnh cướp từng nào Tỷ Lệ số học viên cả lớp ?

A. 150%                     B. 60%                   C. 66%                         D. 40%

Phương pháp giải:

- Tính số học viên cả lớp.

- Để lần tỉ số Tỷ Lệ của số học viên phái mạnh và số học viên của tất cả lớp nên tớ tiếp tục lần thương thân thiết số học viên phái mạnh và số học viên của tất cả lớp, tiếp sau đó nhân thương bại liệt với 100 và viết lách thêm thắt kí hiệu % vô ở bên phải tích tìm kiếm ra.

Lời giải chi tiết:

Lớp học tập đem toàn bộ số học viên là:

                18 + 12 = 30 (học sinh)

Số học viên phái mạnh cướp số Tỷ Lệ số học viên cả lớp là:

                12 : 30 = 0,4 = 40%

Chọn đáp án D.

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking