tổng hợp toán lớp 4

Tổng ăn ý kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 là ôn tập dượt lại những dạng toán cơ phiên bản và cần thiết ở lịch trình toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập đảm bảo chất lượng toán lớp 5.

Bạn đang xem: tổng hợp toán lớp 4

Bài học tập này mamnonvietduc.edu.vn tiếp tục tổng ăn ý kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 các việc, nội dung kỹ năng và kiến thức trọng tâm nhằm những con cái ôn tập dượt và gia tăng kỹ năng và kiến thức.

1. Ôn tập dượt về số đương nhiên.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm ghi chép số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số sở hữu 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số sở hữu 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số sở hữu 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số đương nhiên nhỏ nhất là số 0. Số đương nhiên lớn số 1 ko có

- Hai số đương nhiên thường xuyên rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn thường xuyên rộng lớn xoàng nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là một, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ thường xuyên rộng lớn xoàng nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng ăn ý trở nên lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ăn ý trở nên lớp nghìn

1.2.1. Cách hiểu số đương nhiên.

Để hiểu những số đương nhiên tớ hiểu kể từ ngược sang trọng nên, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ nên sang trọng ngược theo thứ tự nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng trăm ngàn ăn ý trở nên lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn ngàn ăn ý trở nên lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được tất tả lên n phiên mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tăng thêm một số trong những đích thị bởi vì (n - 1) phiên số hạng được tất tả lên

 • Nếu số hạng bị sụt giảm n phiên, mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng bại liệt bị sụt giảm một số trong những đích thị bởi vì (1 -) số hạng bị sụt giảm.

 • Tổng của những số chẵn là một số trong những chẵn

 • Tổng của một số trong những lẻ và một số trong những chăn là một số trong những lẻ

 • Tổng của nhị số đương nhiên thường xuyên là một số trong những lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc hạn chế n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được tất tả lên n phiên và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một số trong những đích thị bởi vì (n - 1) phiên số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được tất tả lên n phiên thì hiệu bị sụt giảm (n - 1) phiên số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu sụt giảm n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được tất tả lên n phiên mặt khác sở hữu một quá số không giống bị sụt giảm n phiên thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được tất tả lên n phiên mặt khác, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được tất tả lên n phiên và ngược lại vô một tích sở hữu một quá số bị sụt giảm n phiên, những quá số sót lại không thay đổi thì tích cũng trở thành sụt giảm n phiên (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như sở hữu tối thiểu một quá số chẵn thì tích bại liệt chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số sót lại không thay đổi thì tích được tăng a phiên tích những quá số sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và sở hữu tối thiểu 1 quá số sở hữu tận nằm trong là 5 thì tích sở hữu tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong phép tắc phân tách, nếu như số bị phân tách tăng hoặc sụt giảm n phiên (n > 0) mặt khác số phân tách không thay đổi thì thương cũng tăng thêm (giảm đi) n phiên.

 • Trong một phép tắc phân tách, nếu như tăng số phân tách lên n phiên (n > 0) mặt khác số bị phân tách không thay đổi thì thương sụt giảm n phiên và ngược lại. 

 • Trong một phép tắc phân tách, số phân tách và số bị phân tách nằm trong tăng hoặc hạn chế n phiên thì thương ko thay đổi.

 • Trong một phép tắc phân tách sở hữu dư, nếu như số bị phân tách và số phân tách nằm trong được tất tả (giảm) n phiên (n > 0) thì số dư cũng khá được tất tả (giảm) n phiên.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân tách không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 2: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách không còn mang lại 2

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 5: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 5 thì phân tách không còn mang lại 5

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 3: Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 3 thì phân tách không còn mang lại 3.

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang lại 9: Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn mang lại 9 thì phân tách không còn mang lại 9.

2. Ôn tập dượt về phân số và những phép tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những đương nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi vì phân số vẫn mang lại.

 • Nếu phân tách cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những đương nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi vì phân số vẫn mang lại.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong kiểu mẫu số

Trong nhị phân số sở hữu nằm trong kiểu mẫu số:

 •  Phân số này sở hữu tử số bé thêm hơn thì phân số bại liệt bé thêm hơn.
 • Phân số này sở hữu tử số to hơn thì phân số bại liệt to hơn.
 •  Nếu tử số đều bằng nhau thì nhị phân số bại liệt đều bằng nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhị phân số sở hữu nằm trong tử số:

 •  Phân số này sở hữu kiểu mẫu số bé thêm hơn thì phân số bại liệt to hơn.
 •  Phân số này sở hữu kiểu mẫu số to hơn thì phân số bại liệt bé thêm hơn.
 •  Nếu kiểu mẫu số đều bằng nhau thì nhị phân số bại liệt đều bằng nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tớ hoàn toàn có thể quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số bại liệt rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới mẻ.

2.4. Các phép tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhị phân số sở hữu nằm trong kiểu mẫu số, tớ nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi kiểu mẫu số.

 • Muốn nằm trong nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tớ quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số bại liệt.

b) Phép trừ phân số

Xem thêm: 25 đề thi toán lớp 1

 •  Muốn trừ nhị phân số sở hữu nằm trong kiểu mẫu số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang lại kiểu mẫu số của phân số loại nhị và không thay đổi kiểu mẫu số.

 • Muốn trừ nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tớ quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số bại liệt.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, kiểu mẫu số nhân với kiểu mẫu số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số, tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở nên kiểu mẫu số, kiểu mẫu số trở nên tử số.

3. Ôn tập dượt đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ki-lô-gam, người tớ người sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng trĩu hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn gam, người tớ người sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều tất tả 10 phiên đơn vị chức năng bé thêm hơn ngay tắp lự sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều xoàng 1/10 phiên đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm đều tất tả 10 phiên đơn vị chức năng bé thêm hơn ngay tắp lự sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm đều xoàng 1/10 phiên đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon thân phụ, mon năm, mon bảy, mon 8, mon mươi, mon mươi nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon mươi một có: 30 ngày.

Tháng nhị sở hữu 28 ngày (vào năm nhuận sở hữu 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập dượt về số khoảng cộng

4.1. Bài toán dò la số khoảng cộng

Một vài ba kỹ năng và kiến thức cần thiết nhớ

 • Muốn dò la số khoảng nằm trong của tương đối nhiều số, tớ tính tổng của những số bại liệt, rồi lấy tổng bại liệt phân tách mang lại số những số hạng.

Ví dụ: Tìm khoảng nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số khoảng nằm trong của sản phẩm cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết khoảng nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính khoảng cộngDùng sơ đồ dùng nhằm giải toán khoảng cộng

5. Ôn tập dượt dạng dò la nhị số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn tập dượt dò la nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhị số bại liệt.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn tập dượt dạng toán bịa đặt tính của phép tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi triển khai phép tắc tính tớ triển khai kể từ nên qua loa trái

 • Ta theo thứ tự sở hữu những tích riêng rẽ loại 1, 2, 3… lúc để tính ghi nhớ phải kê trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện nay phép tắc tính theo gót trật tự kể từ ngược qua loa nên.

 • Có đầy đủ 3 phép tắc tính vô phép tắc phân tách gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi ở đầu cuối trừ.

 • Trong phép tắc phân tách sở hữu dư thì số dư lúc nào cũng nhỏ rộng lớn số phân tách.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số đương nhiên tớ hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng bại liệt sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo gót trật tự kể từ nên sang trọng ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số đương nhiên tớ hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng bại liệt sao cho những chữ số ở và một sản phẩm bịa đặt trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo gót trật tự kể từ nên sang trọng ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn, … 

8. Ôn tập dượt hình học

 • Nếu tăng chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu hạn chế chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu hạn chế chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu tất tả một chiều này bại liệt của hình chữ nhật lên từng nào phiên thì diện tích S tiếp tục tăng thêm từng ấy phiên.

 • Nếu hạn chế một chiều này bại liệt của hình chữ nhật lên từng nào phiên thì diện tích S tiếp tục sụt giảm số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tăng thêm a phiên thì diện tích S tăng thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD sở hữu AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC và để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa vô hình vẽ tớ có:

Diện tích hình thoi ABCD bởi vì diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bởi vì tích của phỏng lâu năm hai tuyến phố chéo cánh phân tách mang lại 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là phỏng lâu năm của hai tuyến phố chéo)

Trên đó là bài tổng ăn ý kỹ năng và kiến thức toán lớp 4 nhằm chung những em ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng và kiến thức đáp ứng mang lại học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc tăng khóa đào tạo và huấn luyện toán online của mamnonvietduc.edu.vn để tìm hiểu nhiều kỹ năng và kiến thức hoặc nhé.  

Xem thêm: o2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào