trắc nghiệm quản trị học

Bài tổng hợp:

Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN

TRỊ HỌC

Chương 1 : NHÀ QUẢN TRỊ VÀ CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ

1. Những góc cạnh này dƣới trên đây đích thị với hoạt động và sinh hoạt quản ngại trị: A. Là một quá trình B. Đƣợc toan hƣớng vì chưng tiềm năng của tổ chức C. Đối tƣợng của quản ngại trị là con cái ngƣời D. Chỉ câu B và C E. Cả A, B và C 2. Hiệu trái khoáy quản ngại trị đƣợc hiểu là A. Quan hệ đằm thắm tiềm năng và mối cung cấp lực B. Quan hệ đằm thắm nguồn lực có sẵn và kết quả C. Đạt đƣợc những tiềm năng vẫn đặt điều ra D. Hệ thống tiềm năng nhất quán E. Mức chừng tiêu tốn lãng phí nguồn lực có sẵn thấp nhất 3. Hiệu suất quản ngại trị đƣợc hiểu là A. Quan hệ đằm thắm tiềm năng và mối cung cấp lực B. Đạt đƣợc những tiềm năng vẫn đặt điều ra C. Hệ thống tiềm năng nhất quán D. Mức chừng tiêu tốn lãng phí nguồn lực có sẵn thấp nhất E. Quan hệ đằm thắm thành phẩm và mục tiêu 4. Cấp quản ngại trị phụ trách chủ yếu so với những hoạt động và sinh hoạt tác dụng là: A. Cấp cao B. Cấp trung C. Cấp cơ sở

D. Tất cả những câu trên 10. Chức năng chỉ dẫn bao hàm những hoạt động và sinh hoạt dƣới trên đây TRỪ: A. xác lập tầm nom cho tới tổ chức B. hỗ trợ những hướng dẫn và tương hỗ cho tới nhân viên C. khích lệ nhân viên cấp dưới cấp cho dƣới D. Phân xác định rõ quyền hạn và trách cứ nhiệm E. tạo ra lập môi trƣờng thao tác tích rất rất và giải quyết và xử lý những xung đột 11. Chức năng tổ chức triển khai bao hàm những hoạt động và sinh hoạt dƣới trên đây TRỪ: A. Phân phân chia trách nhiệm công cộng trở thành những việc làm cụ thể B. Nhóm (tích hợp) những công việc C. Xác toan những chuỗi hành vi chủ yếu nên thực hiện D. Xác lập quyền hạn cho những cỗ phận E. Tuyển dụng 12. Các kĩ năng quản ngại trị hoàn toàn có thể đem đƣợc từ A. Bẩm sinh B. Kinh nghiệm thực tế C. Đào tạo ra chủ yếu quy D. Kết phù hợp (b) và (c) E. Tất cả những mối cung cấp trên 13. hoạt động và sinh hoạt quản ngại trị là những hoạt động: A. khiến cho 2 ngƣời nằm trong khênh khúc mộc trở về 1 hƣớng. B. sinh sống một mình nhƣ Rô-bin-sơn bên trên phí đảo C. lãnh đạo 1 dàn nhạc của một ngƣời D. A và C đều đích thị. 14. Hoạt động quản ngại trị quan trọng vì: A. Thể hiện nay ngƣời quản lý và điều hành cấp cho cao là cần thiết nhất B. Thể hiện nay ngƣời đều hành thấp cấp luôn luôn đem năng lượng thông thường rộng lớn ngƣời quản lý và điều hành cấp cao C. Mang lại hiệu suất cao rộng lớn cho tới công việc

Bạn đang xem: trắc nghiệm quản trị học

D. Cho thấy ự phân loại cấp độ rõ nét. 15. Trong thực tiễn, hoạt động và sinh hoạt quản ngại trị sẽ sở hữu được hiệu suất cao Lúc (chọn câu sai): A. Giữ vẹn toàn sản lƣợng Output đầu ra và tăng những nhân tố nguồn vào. B. Giảm thiểu ngân sách những nguồn lực có sẵn ở nguồn vào và không thay đổi sản lƣợng Output đầu ra. C. Giảm đƣợc những ngân sách ở nguồn vào tăng thành phầm ở Output đầu ra. D. Giữ vẹn toàn những nhân tố nguồn vào và ngày càng tăng số lƣợng Output đầu ra. 16. Chọn câu sai: A. Hiệu trái khoáy nối sát với tiềm năng tiến hành hoặc mục tiêu trong những lúc thành phẩm gắn liền với phƣơng tiện. B. Hiệu trái khoáy là làm công việc đƣợc việc (doing things right) trong những lúc thành phẩm là làm công việc đích thị việc (doing right things) C. Hiệu trái khoáy tỷ trọng thuận với thành phẩm đạt đƣợc, tỷ trọng nghịch tặc với phí tổn ném ra. D. Càng không nhiều tốn thông thường những nguồn lực có sẵn thì hiệu suất cao phát hành càng tốt. 17. Công thức nhằm tính hiệu suất cao công việc: A. P=O B. P=I/O C. P=O/I D. Tất cả đều sai 18. Chọn câu sai: A. Quản trị canh ty giới hạn ngân sách và ngày càng tăng kết quả B. Chỉ lúc nào ngƣời tớ quan hoài cho tới thành phẩm thì ngƣời tớ mới mẻ quan hoài cho tới hoạt động quản ngại trị. C. Lý tự tồn bên trên của hoạt động và sinh hoạt quản ngại trị là mong muốn đem hiệu suất cao. D. Cả 3 ý bên trên đều đúng 19. Ai là ngƣời vẫn nêu đi ra 7 tác dụng quản ngại trị: A. Frederich Taylor B. Robert owen C. Charles Babbage D. Gulic and Urwich

C. Quản trị cơ sở D. Cả 3 câu bên trên đều đích thị. 26. Một tổ chức triển khai là 1 thực thể: A. Có mục tiêu riêng B. Có những trở thành viên C. Có một tổ chức cơ cấu đem tính hệ thống D. Cả 3 câu bên trên đều đích thị. 27. Tại cấp cho đằm thắm, một ngôi nhà quản ngại trị thƣờng hoàn toàn có thể đƣợc gọi là: A. Giám thị B. Tổ trƣởng C. Huấn luyện viên D. Chỉ đạo dự án công trình. 28. Chọn câu sai: Nhà quản ngại trị cấp cho hạ tầng là A. Những ngôi nhà quản ngại trị cấp độ sau cùng nhập khối hệ thống cấp độ của càc ngôi nhà quản ngại trị nhập nằm trong một nhóm chức. B. Ngƣời loại gián tiếp nhập cuộc những việc làm phát hành sale ví dụ nhƣ những nhân viên dƣới quyền bọn họ. C. Nhà quản ngại trị với trách nhiệm hƣớng dẫn, đốc thúc giục, tinh chỉnh người công nhân nhập công việc thƣờng ngày. D. Cả 3 câu bên trên đều sai. 29. Ngƣời thẳng nhập cuộc những việc làm phát hành sale ví dụ nhƣ các nhân viên không giống dƣới quyền bọn họ là những ngôi nhà quản ngại trị: A. Cấp cao B. Cấp giữa C. Cấp cơ sở D. Cả 3 câu bên trên đều đích thị. 30. Nhà quản ngại trị cấp cho đằm thắm hoàn toàn có thể là: A. Trƣởng phòng B. Tổ trƣởng

C. Cửa sản phẩm trƣởng D. Cả A, C đều đích thị. 31. Chọn câu đúng: A. Sự không giống nhau Một trong những ngôi nhà quản ngại trị chỉ không giống nhau về chuyên mục chứ không cần nên về trình độ B. Nhà quản ngại trị nào thì cũng đƣa đi ra những đưa ra quyết định về hoạch toan, tổ chức triển khai, tinh chỉnh và đánh giá. C. Tại những cấp độ không giống nhau, thời hạn tiến hành tác dụng cũng thay cho thay đổi. D. Cả B, C đều đích thị. 32. Một nhập phụ thân loại kĩ năng ở trong nhà quản ngại trị: A. Kỹ năng giao phó tiếp B. Kỹ năng kỹ thuật C. Kỹ năng thuyết trình D. Kỹ năng thao tác nhóm 33. Kỹ năng nhân sự cần thiết nhất với: A. Nhà quản ngại trị cấp cho cơ sở B. Nhà quản ngại trị cấp cho giữa C. Nhà quản ngại trị cấp cho cao D. Cả phụ thân câu bên trên đều sai. 34. Mọi ngôi nhà quản ngại trị đều nên tiến hành từng nào tầm quan trọng không giống nhau: A. 9 B C. 11 D. 12 35. Khi ngôi nhà quản ngại trị thám thính cơ hội nâng cấp hoạt động và sinh hoạt của tổ chức triển khai, ngôi nhà quản ngại trị cơ đảm nhận vai trò: A. Vai trò giải quyết B. Vai trò thƣơng thuyết C. Vai trò ngƣời phân phối tài nguyên D. Vai trò doanh nhân 36. Lƣơng của quản ngại trị viên: A. Phản ánh những lực cung và cầu của thị trƣờng

42 : Điền nhập khu vực trống trải : “quản trị là những hoạt động và sinh hoạt quan trọng Lúc có không ít ngƣời kết hợp cùng nhau trong một tổ chức triển khai nhằm mục tiêu tiến hành ... .. chung” a. Mục tiêu b. Lợi nhuận c. Kế hoạch d. Lợi ích 43 : Điền nhập khu vực trống trải “ Hoạt động quản ngại trị chịu đựng sự tác dụng của ... đang được phát triển thành động không ngừng” a. Kỹ thuật b. Công nghệ c. Kinh tế d. Môi truờng 44 : Quản trị quan trọng cho a. Các tổ chức triển khai vì thế ROI và tổ chức triển khai phi lợi nhuận b. Các công ty hoạt động và sinh hoạt phát hành kinh doanh c. Các đơn vị chức năng hành chính vì sự nghiệp d. Các doanh nghiệp lớn 4 5: Điền nhập khu vực trống trải “ quản ngại trị hƣớng tổ chức triển khai đạt tiềm năng với ... tối đa và chi phí thấp nhất” a. Sự thỏa mãn b. Lợi ích c. Kết quả d. Lợi nhuận 4 6: Để tăng hiệu suất quản ngại trị, những ngôi nhà quản ngại trị hoàn toàn có thể tiến hành vì chưng cách a. Giảm ngân sách ở nguồn vào và lợi nhuận ở Output đầu ra ko thay cho đổi b. Ngân sách chi tiêu ở nguồn vào bất biến và tăng lợi nhuận ở đầu ra c. Vừa hạn chế ngân sách ở nguồn vào và vừa vặn tăng lợi nhuận ở đầu ra d. Tất cả những cơ hội trên 47: Quản trị viên trung cấp cho thƣờng triệu tập nhập việc đi ra những loại quyết định

a. Chiến lƣợc b. Tác nghiệp c. Chiến thuật d. Tất cả những loại đưa ra quyết định trên 4 8: Càng xuống thấp cấp rộng lớn thời hạn giành cho tác dụng quản ngại trị này tiếp tục càng quan trọng a. Hoạch định b. Tổ chức và kiểm trả c. Điều khiển d. Tất cả những tác dụng trên 4 9: Càng lên cấp cho cao hơn nữa, thời hạn giành cho tác dụng quản ngại trị này tiếp tục càng quan trọng a. Hoạch định b. Tổ chức c. Điều khiển d. Kiểm tra 5 0: Nhà quản ngại trị phân bổ thời hạn nhiều nhất cho tới việc tiến hành chức năng a. Hoạch định b. Điểu khiển và kiểm tra c. Tỏ chức d. Tất cả phƣơng án bên trên đều ko chủ yếu xác 51: Nhà quản ngại trị cấp cho cao quan trọng nhất kỹ năng a. Nhân sự b. Tƣ duy c. Kỹ thuật d. Kỹ năng tƣ duy + nhân sự 5 2: Mối mối quan hệ Một trong những cấp độ quản ngại trị và những kĩ năng ở trong nhà quản ngại trị là a. Tại bậc quản ngại trị càng tốt kĩ năng chuyên môn càng đem tầm quan liêu trọng

d. Tất cả những tuyên tía nêu bên trên đều sai 5 8: Kỹ năng này quan trọng ở tầm mức chừng nhƣ nhau so với những ngôi nhà quản ngại trị a. Tƣ duy b. Kỹ thuật c. Nhân sự d. Tất cả đều sai 5 9: Vai trò này và đã được tiến hành Lúc ngôi nhà quản ngại trị đƣa đi ra 1 đưa ra quyết định nhằm cải tiến và phát triển kinh doanh a. Vai trò ngƣời lãnh đạo b. Vai trò ngƣời đại diện c. Vai trò ngƣời phân bổ tài nguyên d. Vai trò ngƣời doanh nhân 6 0: Điền nhập khu vực trống trải “ Nhà quản ngại trị thấp cấp thì kĩ năng ... càng quan liêu trọng a. Nhân sự b. Chuyên môn c. Tƣ duy d. Giao tiếp 6 1: Mục chi của quản ngại trị trong một tổ chức triển khai là a. Đạt đƣợc hiệu suất cao và hiệu suất cao b. Sử dụng phải chăng những nguồn lực có sẵn hiện nay có c. Tìm thám thính lợi nhuận d. Tạo sự ổn định toan nhằm trừng trị triển 6 2: Phát biểu này sau đó là đúng a. Quản trị quan trọng so với bệnh dịch viện b. Quản trị quan trọng so với trƣờng đại học c. Quản trị chỉ quan trọng so với tổ chức triển khai đem quy tế bào lớn d. Quản trị quan trọng so với doanh nghiệp 6 3: Quản trị quan trọng trong số tổ chức triển khai để a. Đạt đƣợc lợi nhuận

b. Giảm chi phí c. Đạt đƣợc tiềm năng với hiệu suất cao d. Tạo trật tự động trong một tổ chức 6 4: Để tăng hiệu suất cao, những ngôi nhà quản ngại trị hoàn toàn có thể tiến hành vì chưng cách a. Giảm ngân sách ở nguồn vào và thành phẩm ở Output đầu ra ko thay cho đổi b. Ngân sách chi tiêu ở nguồn vào ko thay đổi và tăng thành phẩm đầu ra c. Vừa hạn chế ngân sách ở nguồn vào và tăng thành phẩm đẩu ra d. Tất cả đều sai 6 5: Để đạt hiệu suất cao, những ngôi nhà quản ngại trị cần thiết phải a. Xác toan và hoàn thiện đích thị mục tiêu b. Giảm ngân sách đầu vào c. Tăng lợi nhuận ở đầu ra d. Tất cả đều chƣa chủ yếu xác 6 6: Trong quản ngại trị công ty cần thiết nhất là a. Xác toan đích thị nghành nghề hoạt động và sinh hoạt tổ chức b. Xác toan đích thị quy tế bào của tổ chức c. Xác toan đích thị trình độ chuyên môn và số lƣợng lực lượng nhân viên d. Xác toan đích thị chiến lƣợc cải tiến và phát triển của doanh nghiệp 6 7: Nhà quản ngại trị thấp cấp cần thiết triệu tập thời hạn tối đa cho tới tác dụng này sau đây? a. Hoạch định b. Tổ chức và kiểm tra c. Điều khiển d. Tất cả những tác dụng trên 6 8: Thời gian lận giành cho tác dụng hoạch toan tiếp tục cần thiết nhiều hơn thế so với ngôi nhà quản ngại trị a. Cấp cao b. Cấp trung c. Cấp thấp d. Tất cả những ngôi nhà quản ngại trị

7 4: Hiệu suất của quản ngại trị chỉ mất đƣợc khi a. Làm đích thị việc b. Làm việc đích thị cách c. Ngân sách chi tiêu thấp d. Tất cả đều sai 7 5: Trong quản ngại trị tổ chức triển khai, cần thiết nhất là a. Làm đích thị việc b. Làm việc đích thị cách c. Đạt đƣợc lợi nhuận d. Ngân sách chi tiêu thấp 7 6: Trong quản ngại trị tổ chức triển khai, cần thiết nhất là a. Thực hiện nay tiềm năng đích thị với hiệu suất cao b. Làm đích thị việc c. Đạt đƣợc lợi nhuận d. Ngân sách chi tiêu thấp nhất 7 7: Hiệu trái khoáy và hiệu suất của quản ngại trị chỉ mất đƣợc khi a. Làm đích thị việc b. Làm đích thị cách c. Tỷ lệ đằm thắm thành phẩm đạt đƣợc/ ngân sách ném ra cao d. Làm đích thị phương pháp để đạt được mục tiêu 7 8: Nhà quản ngại trị tiến hành tầm quan trọng j Lúc đƣa ra đưa ra quyết định vận dụng technology mới mẻ nhập sản xuất a. Vai trò ngƣời thực hiện b. Vai trò ngƣời đại diện c. Vai trò ngƣời phân chia tài nguyên d. Vai trò ngôi nhà kinh doanh 7 9: Nhà quản ngại trị tiến hành tầm quan trọng j Lúc giải quyết và xử lý yếu tố làm reo xẩy ra nhập doanh nghiệp

Xem thêm: confide đi với giới từ gì

a. Vai trò nàh kinh doanh b. Vai trò ngƣời giải quyết và xử lý xới trộn c. Vai trò ngƣời thƣơng thuyết d. Vai trò ngƣời lãnh đạo 8 0: Nhà quản ngại trị tiến hành tầm quan trọng j Lúc thương thuyết với đối tác chiến lược về sự việc tăng đơn giá bán gia công tròn trĩnh quy trình thảo luận phù hợp đồng với họ a. Vai trò ngƣời liên lạc b. Vai trò ngƣời thƣơng thuyết c. Vai trò ngƣời lãnh đạo d. Vai trò ngƣời đại diện

Chương 2 : SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TƢ TƢỞNG QUẢN TRỊ

AI LÀ TRIỆU PHÚ

1/ Tác phẩm có tiếng này thể hiện nay tƣ tƣởng hƣớng cho tới hiệu suất cao quản ngại trị thông qua việc tăng năng suất làm việc bên trên hạ tầng phải chăng hoá những bƣớc việc?

A. The Human Side of Enterprise – Mc. Gregor B. = The Principles of Scientific Management – W. Taylor C. The End of Economic Man – Peter Drunker D. In tìm kiếm of exellence – Tom Peter and Robert H. Waterman

2/ Ai là ngƣời cút tiền phong trong những công việc dùng những tấm hình thao tác nhằm nghiên cứu và bố trí phải chăng những thao tác thao tác nhờ vào những dự án công trình nghiên cứu và phân tích của Taylor?

A. Frank Lilian B. Henry L. Gantt C. =Frank Gibreth D. Cả A và C

A. W. Taylor B. Henry Fayol C. Elton Mayo D. Max Weber 9/ Điểm quan hoài công cộng của những trƣờng phái quản ngại trị là A. Năng suất lao động B. Con ngƣời C. Hiệu quả D. Lợi nhuận 10 / Lý thuyết quản ngại trị cổ xưa hạn chế chế là: A. Quan niệm nhà máy là 1 khối hệ thống đóng B. Chƣa chú ý cho tới con cái ngƣời C. Bao bao gồm cả a và b D. Ra đời quá lâu 11/ người sáng tác của thuyết giáo Z là: A. Ngƣời Mỹ B. Ngƣời Nhật C. Ngƣời Mỹ gốc Nhật D. Ngƣời khác 12/ “ Ra đưa ra quyết định thực sự chìa khoá nhằm đạt hiệu suất cao quản ngại trị” là ý kiến của trƣờng phái: A. Định hƣớng B. Khoa học C. Tổng quát D. Tâm lý – xã hội 13/ những lý thuyết cổ đại: A. Còn đúng trong các thời gian hiện nay tại B. Không còn đúng trong các thời gian hiện nay tại C. Không còn tồn tại độ quý hiếm nhập thời gian hiện nay tại

Xem thêm: công thức diện tích tam giác vuông

D. Cần phân tách nhằm áp dụng linh hoạt

TRẮC NGHIỆM

1 là ngƣời gây dựng đi ra trƣờng phái quản ngại trị loại thƣ lại? A. Max Weber B. Taylor C. Henry L D. Elton Mayo

  1. Mục chi của quản ngại trị một cách khoa học tập là nhằm: A. Nâng cao năng suất. B. Nâng cao hiệu suất cao. C. Cắt hạn chế sự lãng phí D. =Cả 3 phƣơng án trên
  2. Trong cơ hội tiếp cận theo đuổi 7 nhân tố (7’S), những nhân tố quản ngại trị: A. Độc lập, không xẩy ra tác dụng vì chưng những nhân tố còn sót lại. B. Chỉ bị hình họa hƣởng Lúc nhân tố System (hệ thống) thay cho thay đổi. C. Chỉ bị hình họa hƣởng Lúc nhân tố Share values (giá trị share ) thay cho thay đổi. D. Có hình họa hƣởng lên nhau, Lúc một nhân tố thay cho thay đổi kéo theo đuổi những nhân tố không giống cũng bị hình họa hƣởng.

4ý thuyết quản ngại trị loại thƣ lại đƣa đi ra tiến độ về điều gì??? aCách quản ngại lí nhân viên cấp dưới mới B.= Về phương pháp quản lý và điều hành một nhóm chức C. Tạo đi ra phong thái cá nhân D. Cả 3 phƣơng án trên