từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ t

Có toàn bộ 102 Bài học tập Từ vựng chính thức với vần âm T. Chọn một vần âm nhằm coi toàn bộ những bài học kinh nghiệm chính thức với vần âm bại liệt hoặc nhấp con chuột vào một trong những kể từ nhằm học tập bài học kinh nghiệm bại liệt.

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z   

Xem thêm: công thức diện tích tam giác vuông

Bạn đang xem: từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ t

Table (n)Tackle (n)(v)Take (v)
Tale (n)Talk (n)(v)Tall (adj)
Tank (n)Tap (n)(v)Target (n)(v)
Task (n)Taste (n)(v)Tax (n)(v)
Tea (n)Teach (v)Teacher (n)
Teaching (n)Team (n)(v)Tear (n)(v)
Technical (adj)Technology (n)Telephone (n)(v)
Television (n)Tell (v)Temperature (n)
Temporary (adj)Tend (v)Tennis (n)
Tension (n)Term (n)Terrible (adj)
Terribly (adv)Test (n)(v)Text (n)
Thank (v)Thanks (n)Theme (n)
Theory (n)These (adj)Thick (adj)
Thin (adj)Thing (n)Think (v)
This (adj)Thought (n)Throat (n)
Throw (v)Ticket (n)Tie (v)(n)
Tight (adj)(adv)Till (n)(v)Time (n)(v)
Tiny (adj)Tip (v)(n)Tired (adj)
Title (n)Toe (n)Tomorrow (n)
Tone (n)Tongue (n)Tool (n)
Tooth (n)Top (n)(adj)(v)Topic (n)
Total (adj)(n)Totally (adv)Touch (v)(n)
Tough (adj)Tour (n)(v)Tourist (n)
Towel (n)Tower (n)(v)Town (n)
Track (n)(v)Trade (n)(v)Tradition (n)
Traditional (adj)Traffic (n)Train (n)(v)
Trainer (n)Training (n)Transition (n)
Translate (v)Transportation (n)Trash (n)
Travel (v)(n)Treat (v)(n)Tree (n)
Trick (n)(v)Trip (n)(v)Trouble (n)(v)
Truck (n)True (adj)Truly (adv)
Trust (n)(v)Truth (n)Try (n)(v)
Tune (n)(v)Turn (n)(v)Twice (adv)
Twist (v)(n)Type (n)(v)Typical (adj)

     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y&Z