unit 11 lớp 12 reading


Work in pairs. Ask each other the following questions. (Làm việc từng song. Hỏi nhau những câu sau.)

Tổng thích hợp đề đua thân mật kì 1 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 11 lớp 12 reading

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Before

I. BEFORE YOU READ

Work in pairs. Ask each other the following questions.

(Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi nhau những câu sau.)

1. Do you often read books?

(Bạn đem thông thường xuyên xem sách không?)

2. What kind of books vì thế you enjoy reading most/least?

(Loại sách nào là chúng ta quí gọi nhất / không nhiều nhất?)

3. How vì thế you read books?

(Bạn xem sách như vậy nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes. I vì thế. (Có.)

2. I enjoy reading books on science most, but I read novels least.

(Tôi quí xem sách về khoa học tập nhất, tuy nhiên tôi gọi đái thuyết tối thiểu.)

3. I often read my favourite books in my không tính phí time; but when I, by chance, get an interesting book I find time đồ sộ read it. In reading books, I generally scan its nội dung first hồi hộp see if there are any interesting ideas. Then if I have more time, I read the preface. After that I find time đồ sộ read it, a few pages a time.

(Tôi thông thường gọi những cuốn sách yêu thương quí nhập thời hạn rảnh rỗi; tuy nhiên Khi vô tình cảm nhận được một cuốn sách thú vị, tôi tiếp tục nỗ lực dành riêng thời hạn nhằm gọi nó. Trong việc xem sách, tôi thông thường nhìn qua nội dung của chính nó trước tiên nhằm coi nếu như đem ngẫu nhiên phát minh thú vị. Sau cơ, nếu như tôi có khá nhiều thời hạn rộng lớn, tôi gọi tiếng trình bày đầu. Sau cơ tôi lần thời hạn nhằm gọi vài ba trang một phen.)

While Text

II. WHILE YOU READ 

Read the text and vì thế the tasks that follow.

(Đọc văn phiên bản và thực hiện những bài xích luyện sau.)

On the subject of reading, Francis Bacon, who lived at about the same time as Shakespeare, wrote these words, “Some books are đồ sộ be tasted, others đồ sộ be swallowed, and some few đồ sộ be chewed and digested.” This good advice shows how it is possible đồ sộ read different types of books in different ways. For example, you might pick up a travel book and read a few pages before going đồ sộ sleep. It is enough đồ sộ dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.

Some stories are for “swallowing”. Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time đồ sộ enjoy it. You might be on holiday, or on a long train journey. If it is a good book, you might say, “It’s so sánh good I can’t put it down.” But not all stories belong đồ sộ this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

Other books are for reading slowly and carefully. If it is a book on a subject that you are interested in, you will want đồ sộ “chew and digest it”. That does not mean reading it too slowly. When you pick up a book for the first time, kiểm tra that it is not too difficult. Do not start a book unless you can see from the first few pages that it is one you can easily read and understand.

Some people think that as more and more people have a television in their homes, fewer and fewer people will buy books đồ sộ read. Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action? But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold kêu ca ever before. Books are still a cheap way đồ sộ get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the home page are a wonderful source of knowledge and pleasure.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Về chủ thể xem sách, Francis Bacon, người sinh sống khoảng chừng nằm trong thời với Shakespeare viết lách những tiếng này, "Một số sách nhằm gọi test, một trong những không giống dể gọi nghiến ngấu, và không nhiều sách đề nghiền ngẫm và nhằm gọi và tâm lý." Lời răn dạy hoặc ho này cho biết thêm cơ hội gọi những loại sách không giống nhau với xa nhau. Chẳng hạn, chúng ta cũng có thể nhặt được một cuốn sách về phượt và gọi nó vài ba trang trước lúc ngủ. Đọc qua quýt điểm này một không nhiều điểm cơ một không nhiều là đầy đủ. Tóm lại đó là “đọc thử".

Một vài ba mẩu chuyện dành riêng nhằm gọi nghiến ngấu. Hãy tường tượng chúng ta tìm kiếm ra một mẩu chuyện hoặc và điều gì trong cả cần thiết rộng lớn thời hạn dể thông thường thức nó. quý khách có lẽ rằng đang di chuyển ngủ hè hoặc bên trên một cuộc hành trình dài nhiều năm vì thế xe cộ lửa. Nếu này là cuốn sách hoặc, chúng ta cũng có thể trình bày, “Nó hoặc quá tôi ko thể vứt nó xuống được." Nhưng nếu như không cần toàn bộ mẩu chuyện thuộc sở hữu loại này. Thông thường những căn nhà phê bình tế bào miêu tả sách như "khó nhằm xuống”, hoặc "không thể gọi đợt nữa (khó cố lên lại)”.

Nhiều sách không giống được gọi chậm trễ vã cẩn trọng. Nếu một cuốn sách nói đến chủ thể chúng ta yêu thích, các bạn sẽ muôn nghiền ngẫm và tâm lý về nó. Điều cơ không tồn tại nghĩa gọi quá chậm trễ. Khi chúng ta cố một cuốn sách phen thứ nhất, hãy coi nó không thật khó khăn. Đừng chính thức một cuốn sách trừ phi chúng ta cũng có thể nhận biết từ 1 không nhiều trang thứ nhất này là quyển chúng ta cũng có thể gọi và hiểu đơn giản.

Một số người cho rằng vì thế ngày càng có khá nhiều người dân có truyền ảnh ở mái ấm gia đình, ngày càng không nhiều người tiêu dùng sách gọi. Tại sao Khi truyền hình rất có thể mang đến cho mình toàn bộ vấn đề và những mẩu chuyện với sắc tố, hình và hành vi. Nhưng thiệt sự truyền hình ko làm thịt được việc xem sách. Ngày ni nhiều sách cho từng loại được phân phối hơn trước đây. Sách vẫn còn đấy là một trong những phương tiện đi lại rẻ mạt chi phí nhằm tích lũy vấn đề và vui chơi giải trí, và chúng ta cũng có thể lưu giữ một cuốn sách mãi mãi và gọi nó rất nhiều lần. Sách ở mái ấm gia đình là mối cung cấp kỹ năng và thú vui ấn tượng.

While 1

Task 1: The following words and phrases all appear in the passage. Find the Vietnamese equivalent for each of them.

(Tất cả những kể từ và cụm kể từ xuất hiện tại ở đoạn văn. Tìm kể từ tương tự giờ đồng hồ Việt cho từng kể từ.)

1. swallow  - ___________

2. dip into  - ___________

3. taste – ___________

4. “hard-to-pick-up again"  - ___________

5. digest - ___________

6. chew - ___________

7. “ hard-to-put-down" - ___________

Lời giải chi tiết:

1. swallow  - gọi ngấu nghiến

2. dip into  - gọi qua chuyện loa

3. taste – gọi thử

4. “hard-to-pick-up again"  - ko thể gọi phen nữa

5. digest - hấp thụ (đọc và suy nghĩ)

6. chew - nhai (nghiền ngẫm)

7. “ hard-to-put-down" - ko thể vứt xuống

While 2

Task 2: Work in pairs. Decide whether the statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NM) in the reading passage. Tick (✓) the appropriate box.

(Làm việctheo cặp. Quyết quyết định những lời nói là đích thị (T) hoặc sai (F) hoặc ko được nói đến việc (NM) ở bài xích gọi.Ghi vệt (✓) sườn tương thích.)

1. You can't read different types of books in the same way.

2. When you "taste" a book you read it carefully from the beginning đồ sộ the over. 

3. Many people only have time đồ sộ read when they are travelling.  

4. Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

5. Television has replaced books altogether.

Lời giải chi tiết:

1. Not mentioned

You can't read different types of books in the same way.

(Bạn ko thể gọi những loại sách không giống nhau Theo phong cách tương tự nhau.)

2. False (when you taste a book you dip into it and read bits here and there)

When you "taste" a book you read it carefully from the beginning đồ sộ the over. 

(Khi chúng ta "đọc thử" một cuốn sách độc giả nó cẩn trọng từ trên đầu cho tới cuối.)

Thông tin: “It is enough đồ sộ dip into it and read bits here and there. In a word, this is “tasting”.”

3. Not mentioned (trong nội dung bài viết ko nhắc đến việc xem sách Khi chuồn du lịch)

Many people only have time đồ sộ read when they are travelling.  

(Nhiều người chỉ mất thời hạn nhằm gọi Khi bọn họ đang di chuyển phượt.)

Xem thêm: đạo hàm của sin bình x

4. True

Books with good stories are often described as "hard-to-put-down".

(Những cuốn sách đem những mẩu chuyện hoặc thông thường được mô tả như thể "khó bịa đặt xuống".)

Thông tin: (đoạn 2)  “If it is a good book, you might say, “It’s so sánh good I can’t put it down.” But not all stories belong đồ sộ this class. Reviewers sometimes describe books as “hard-to-put- down”, or “hard-to-pick-up-again”.

5. False

Television has replaced books altogether.

(Truyền hình tiếp tục thay cho thế trọn vẹn sách.)

Thông tin: But, in fact, television has not killed reading. Today, more books of every kind are sold kêu ca ever before.

While 3

Task 3: Answer the questions according đồ sộ the information in the passage.

(Trả tiếng thắc mắc theo đuổi vấn đề ở đoạn văn.)

1. How many ways of reading are there?

(Có từng nào cơ hội đọc?)

2. When might you "swallow" a book?

(Khi nào là chúng ta "nuốt" một cuốn sách?)

3. What should you vì thế before starting đồ sộ read a book carefully and slowly?

(Bạn nên làm cái gi trước lúc chính thức gọi cuốn sách cẩn trọng và chậm?)

4. What are the advantages of television over books?

(Lợi ích của truyền hình hơn nhiều sách là gì?)

5. What are the advantages of books over television?

(Những quyền lợi của sách hơn nhiều truyền hình là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. There are three. (taste, swallow, chew and digest)

(Ba (nếm, nuốt, nhai và tiêu xài hóa).)

Thông tin: “Some books are đồ sộ be tasted, others đồ sộ be swallowed, and some few đồ sộ be chewed and digested.”

2. When you find a good story and have time đồ sộ enjoy it.

(Khi chúng ta nhìn thấy một mẩu chuyện hoặc và đem thời hạn nhằm tận thưởng nó.)

Thông tin: (đoạn 2) Imagine that you have found a good story, and, what is even more important, the time đồ sộ enjoy it.

3. Read a few pages đồ sộ see if it's the one you can read and understand it easily.

(Đọc một vài ba trang nhằm coi nó đem cần là một trong những cuốn sách chúng ta cũng có thể gọi và hiểu nó một cơ hội đơn giản hay là không.)

Thông tin: (đoạn 3) If it is a book on a subject that you are interested in, you will want đồ sộ “chew and digest it.

4. Televisions can bring you the information and stories with colour, pictures and actions.

(Tivi rất có thể mang đến cho mình vấn đề và mẩu chuyện với sắc tố, hình hình họa và hành vi.)

Thông tin: (đoạn 4) “Why read when television can bring you all the information and stories with colour, picture and action?

5. Books are still a cheap way đồ sộ get information and entertainment. And moreover you can keep a book forever and read it at any time and again and again.

(Sách vẫn chính là cơ hội tiết kiệm ngân sách chi phí để sở hữu được vấn đề và vui chơi giải trí. Và chưa dừng lại ở đó nữa, chúng ta cũng có thể lưu giữ một cuốn sách mãi mãi và gọi nó bất kể khi nào là phen này qua chuyện phen không giống.)

Thông tin: (đoạn 4) “Books are still a cheap way đồ sộ get information and entertainment, and you can keep a book forever and read it many times. Books in the home page are a wonderful source of knowledge and pleasure."

After

III. AFTER YOU READ

Work in pairs or groups. Find the names of types of books in the square. The words may go across, down, up, backwards, or at an angle. Here are some clues...

(Làm việc từng  đôi hoặc từng group. Tìm rời khỏi  tên của những loại sách nhập hình. Các kể từ rất có thể theo đuổi mặt hàng ngang, trở lại, tăng trưởng, tháo lui,  hoặc lối chéo cánh. Sau phía trên một vài ba khêu ý.)

Lời giải chi tiết:

a. If you lượt thích books with an exciting story especially ones about crime or spies, read a thriller

 (Nếu chúng ta quí sách với 1 mẩu chuyện thú vị nhất là về tội phạm hoặc con gián điệp, gọi một cuốn kinh dị)

b. If you enjoy reading stories about love affairs, a romance is the right book for you.

(Nếu chúng ta quí gọi những mẩu chuyện về tình thương yêu, một cuốn sách romantic rất rất phù phù hợp với chúng ta.)

c. A novel is a story long enough đồ sộ fill a complete book, in which the characters and events are usually imaginary.

(Một quyển đái thuyết là một trong những mẩu chuyện nhiều năm đầy đủ nhằm thi công tràn một cuốn sách hoàn hảo, nhập cơ những nhân vật  và sự khiếu nại thông thường tưởng tượng.)

d. A science fiction book is a type of book that is based on imagined scientific discoveries of the future.

(Sách khoa học tập fake tưởng là một trong những loại sách dựa vào những tò mò khoa học tập tưởng tượng về sau này.)

e. If you want đồ sộ learn how đồ sộ knit or work with wood, you should buy a craft book.

(Nếu mình muốn học tập thực hiện thế nào là nhằm đan hoặc thao tác làm việc với mộc, chúng ta nên chọn mua một quyển sách tay chân.)

f. Fiction books tell stories from the author’s imagination.

(Sách fake tưởng kể mẩu chuyện kể từ trí tưởng tượng của người sáng tác.)

g. A comic book tells stories through pictures.

(Một quyển truyện tranh  kể mẩu chuyện qua chuyện hình hình họa.)

h. A biography is about a person’s life written by somebody else. 

(Một cuốn tiểu truyện kể về cuộc sống của một người vì thế người không giống viết lách.) 

 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: hoi an ancient town is preserved

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, không thiếu thốn những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.