we re best friends as we have a

Câu hỏi:

22/03/2020 94,795

D. passionate

Bạn đang xem: we re best friends as we have a

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức về loại từ

Dấu hiệu nhận biết: interest là danh kể từ nên trước nó cần thiết điền 1 tính từ

A. passion /'pæən/ (n): đam mê

B. passionately /'pæənətli/ (adv): một cơ hội say đắm, sức nóng tình; nồng sức nóng, mạnh mẽ và tự tin, rất

C. passionless /'pæənləs/ (a): ko say sưa, ko nồng dịu, ko nồng sức nóng, ko thiết tha

D. passionate /'pæənət/ (a): say đắm, nồng nàn; nồng sức nóng, thiết tha

Tạm dịch: Chúng tôi là bạn tri kỷ tự công ty chúng tôi sở hữu cũng sở trường nồng sức nóng với âm thanh.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I had a ______ chat with my manager and gave him an update on the project.

A. brief      

B. short       

C. quick      

D. lull

Câu 2:

Everyone can help the needy by making a/ an ______ to lớn a charity organisation.

A. volunteer         

B. donation           

C. effort      

D. fund

Câu 3:

Mai: "How fashionable a pair of trainers you have!”

Nam: "_________________."

A. Do you want to lớn know where I bought them?

Xem thêm: giải sgk văn 7 kết nối tri thức

B. Thanks for your compliment.

C. I know it's fashionable.

D. Yes, of course.

Câu 4:

Hoang ______ his gmail four times a week in order not to lớn miss anything important.

A. checks   

B. will check         

C. is checking       

D. check

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

From my point of View, parental divorce can cause lasting negative consequences for children.

A. beginning of a marriage      

B. the situation of not marrying

C. single person   

D. ending of a marriage

Câu 6:

He left on ______ 10 o'clock train yesterday to lớn see his father who was taken to lớn ______ hospital last week when he broke his right leg.

A. the-the   

B. the-a       

C. a-a          

Xem thêm: viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách đã đọc

D. the-0