we were pretty disappointed with the quality of the food.

Câu hỏi:

27/08/2021 75,001

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the un­derlined word(s) in each of the following questions

Bạn đang xem: we were pretty disappointed with the quality of the food.

We were pretty disappointed with the quality of the food

B. rather

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Giải thích: We were pretty disappointed with the quality of the food. (Chúng tôi khá tuyệt vọng với unique đồ ăn thức uống.)

A. highly (adv.): cao

B. rather (adv.): khá, hơi

C. extremely (adv.): vô cùng kỳ

D. very (adv.): rất

Vậy pretty sở hữu nghĩa tương đương với phương án B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions

It is unnecessary for you lớn finish the report until tomorrow afternoon

A.You needn’t finish the report until tomorrow afternoon.

B.You have lớn finish the report unitl tomorrow afternoon.

C.You may finish the report after tomorrow afternoon.

D.You should finish  the report until tomorrow afternoon.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

His______of the generator is very famous.

A. invent

B. inventive

C. invention

D. inventor

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the un­derlined word(s) in each of the following questions

The new air conditioner was installed yesterday.

A. inspected thoroughly

Xem thêm: lúa gạo là cây phát triển tốt nhất trên đất

B. put in position

C. well repaired

D. delivered lớn the customer

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions

I think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

A. is cheap

B. is painful

C. is confusing

D. is expensive

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

________ he was the most prominent candidate, he was not chosen.

A. Though

B. Because

C. As

D. Since

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Tim and Peter had a quarrel last week and now Tom is giving Tim advice.

- Tom: “I think the best way lớn solve that problem is lớn keep silent.”

- Tim: “______. Silence may kill our friendship.”

A. That’s a great idea  

B. That’s not a good idea

C. I’m not wrong

Xem thêm: trắc nghiệm tin 11 bài 12

D. Yes, I think much