ý nghĩa chú đại bi

Mỗi câu vô bài xích Chú Đại Bi biểu tượng với hình hình họa một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần bởi Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân mật.

Sự linh ứng kỳ lạ của thần chú Đại bi

Bạn đang xem: ý nghĩa chú đại bi

Ý nghĩa của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi là bài xích chú được rút rời khỏi kể từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng đại thỏa mãn vô quan ngại đại bi tâm đà rời khỏi ni. Đây là bài xích chú canh ty cứu vớt đau khổ cứu vớt nàn mang đến thế giới.

Chú Đại Bi là gì? 

Theo kinh sách Phật giáo, Thần chú Đại Bi được rút rời khỏi kể từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, bởi chủ yếu Đức Phật Thích Ca biểu diễn thưa vô một pháp hội.

Theo kinh sách Phật giáo, Thần chú Đại Bi được rút rời khỏi kể từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, bởi chủ yếu Đức Phật Thích Ca biểu diễn thưa vô một pháp hội.

Thần Chú Đại Bi được rút rời khỏi kể từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, bởi chủ yếu Đức Phật Thích Ca biểu diễn thưa vô một pháp hội trước mặt mày đông đúc đầy đủ những vị Bồ Tát, Thinh văn, Thánh bọn chúng, Trời, Thần, Thiên, Long, những Đại thánh tăng như Ma-Ha Ca-Diếp, A-Nan… nằm trong câu hội, bên trên núi Bồ Đà Lạc Ca (Potalaka), một hải hòn đảo ở về phía Nam xứ đè Độ, được xem như thể điểm nhưng mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thông thường trụ tích. Ta rất có thể tin tưởng có thể điều này chính vì Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn được mở màn vị lời nói không xa lạ của Ngài A Nan “Như thế tôi nghe” rưa rứa xuyên qua loa nội dung căn vặn đáp thân mật ngài A Nan và Đức Thế Tôn và đã được ghi lại ở vô kinh.

Trong pháp hội này, Bồ Tát Quán Thế Âm vì thế tâm đại bi so với bọn chúng sinh, mong muốn mang đến “chúng sinh được an vui mừng, được trừ toàn bộ những căn bệnh, được sinh sống lâu, được phong phú, được khử toàn bộ nghiệp ác tội nặng trĩu, được xa cách bỏ chướng nàn, được phát triển công đức của pháp lành lặn, được trở thành tựu toàn bộ những thiện căn, được tan biến toàn bộ sự kinh hãi, được mau khá đầy đủ toàn bộ những điểm hy vọng cầu” nhưng mà thổ lộ Thần Chú này.

Ngài cho thấy thêm nguyên do Ra đời của Thần Chú như sau: Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, vì thế tâm thương tưởng cho tới bọn chúng sinh nên đang được thổ lộ thần chú Đại Bi và khuyến nghị Bồ Tát Quán Thế Âm nên lâu trì tâm chú này nhằm mang tới quyền lợi an vui mừng rộng lớn mang đến bọn chúng sinh vô đời vị lai. Bồ Tát Quán Thế Âm khi bấy giờ mới mẻ ở ngôi sơ địa khi nghe đến đoạn thần chú này ngay lập tức triệu chứng vượt qua đệ chén bát địa. Vui mừng trước oai vệ lực của thần chú, Ngài bèn phân phát đại nguyện: “Nếu vô đời vị lai, con cái rất có thể thực hiện quyền lợi an vui mừng mang đến toàn bộ bọn chúng sinh với thần chú này, thì nài tạo cho thân mật con cái ngay lập tức sinh rời khỏi ngàn đôi mắt ngàn tay”.

Ý nghĩa những câu Chú Đại Bi

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại thỏa mãn, thần chú vô quan ngại đại bi, thần chú cứu vớt đau khổ. Trí chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh Cực Lạc.

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại thỏa mãn, thần chú vô quan ngại đại bi, thần chú cứu vớt đau khổ. Trí chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước và bị tiêu diệt thì sinh Cực Lạc.

1. Nam Mô Hắt Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân mật Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện nay tướng tá hành fake thế chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát chạm màn hình.

2. Nam Mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện nay tướng tá tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành fake nó giáo phụng hành.

3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da: Quán-Âm hóa hiện nay tướng tá Quán-Tự-Tại trì chén bát. Hành fake quán tưởng khiến cho bọn chúng sinh được ngôi trường lâu.

4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện nay thân mật Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự động giác giác thả, phổ phỏng bọn chúng sinh.

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện nay tướng tá tụng chú, bám theo pháp tu trì, được thiện giải bay.

6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quan Âm hóa hiện nay tướng tá Mã-Minh Bồ Tát tự động giác giác thả, tự động đô tự động thả.

7. Án: Quan Âm hóa hiện nay tướng tá những Thần Quỷ Vương lẹo tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án trở thành chánh giác.

8. Tát Bàn thờ Ra Phạt Duệ: Quan Âm hóa hiện nay tướng tá Tứ Đại Thiên Vương người sử dụng lục phỏng hoá phỏng bọn chúng quái.

9. Số Đát Na Đát Tỏa: Quan Âm hóa hiện nay tướng tá Bộ-Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cho cải ác bám theo thiện.

10. Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quan Âm hiện nay tướng tá Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, thu phục toàn bộ quái ân oán.

11. Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hiện nay tướng tá Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng lớn phỏng vô lượng bọn chúng sinh.

12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện nay tướng tá Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ bọn chúng sinh an nhàn.

13. Hê Rị Ma Ha Bàn thờ Đa Sa Mế: Quán Âm hiện nay tướng tá Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành fake xa cách bỏ loại mãnh thú.

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Cam Lộ Vương tay thế cành dương, tay thế bình ngọc cam lộ phỏng bọn chúng sinh.

15. A Thệ Dựng: Quán Âm hiện nay tướng tá Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát tứ phương khuyến thiện ngừng ác.

16. Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện nay tướng tá Thần Vương Bà Già Bà Đế phỏng bọn chúng sinh với duyên.

17. Ma Phạt Đạt Đậu: Quan Âm hiện nay tướng tá Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt mày với phụ vương con cái đôi mắt cảm hóa ác nhơn phía thiện.

18. Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện nay tướng tá A La Hán thuyết pháp phỏng bọn chúng sinh.

19. Án A Bà Lô Hê: Quan Âm hiện nay tướng tá Quan Âm Bồ Tát kể từ bi vô lượng cứu vớt đau khổ ban vui mừng.

20. Lô Ca Đế: Quan Âm hiện nay tướng tá Đại Phạm Thiên Vương ở vô mươi phương trái đất phỏng bay bọn chúng sinh.

21. Ca Ra Đế: Quan Âm hiện nay tướng tá Đế Thần ở vô mươi phương trái đất thông thường cứu vớt bọn chúng sinh.

22. Di Hê Rị: Quan Âm hóa hiện nay tướng tá Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh phỏng bọn chúng sinh.

23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quan Âm người sử dụng tâm nguyện thanh tịnh, kể từ bi vô trượt chạm màn hình phỏng người chân thực tu hành.

24. Tát Bà Tát Bà: Quan Âm hiện nay thân mật Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương bọn chúng quỷ bám theo hầu tương trợ bọn chúng sinh.

25. Ma Ra Ma Ra: Quan Âm hiện nay Bạch Y Bồ Tát tay mặt mày thế Như Ý, tay trái ngược dắt tuỳ nhi khiến cho bọn chúng sinh được ngôi trường lâu.

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quan Âm hiện nay tướng tá Phật A Di Đà khiến cho bọn chúng sinh khi không còn thân mật nầy đồng sinh Cực Lạc quốc.

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Không Thân thu phục vạn ức thiên binh, hóa phỏng vô lượng bọn chúng sinh.

28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa thân mật Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương thu phục những quái ân oán.

29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa hiện nay Đại Lực Thiên Tướng tay thế chỉ Xử hộ trì bọn chúng sinh, tinh ranh tấn tu hành.

30. Đà La Đà La: Quan Âm hiện nay tướng tá trượng phu tu đau khổ hạnh khiến cho bọn chúng sinh phá huỷ trừ trượt chấp pháp chấp.

31. Địa Rị Ni: Quan Âm hiện nay tướng tá Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến cho bọn chúng sinh xài trừ tai ương.

32. Thất Phật Ra Da: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Thích Lịch tay thế Kim Xử thu phục những quái và quyến nằm trong của bọn chúng.

33. Giá Ra Giá Ra: Quan Âm hiện nay thân mật Bồ tát Tồi Toái tay thế Kim Luân hóa phỏng ân oán quái điều phục tòng.

34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra: Quan Âm hiện nay thân mật Đại Hàng Ma Kim Cang tay thế Kim Luân hộ trì bọn chúng sinh giắt đại cát tường như ý.

35. Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện nay tướng tá chư Phật, Bồ Tát lẹo tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành fake phụng trì triệu chứng giắt Phật trái ngược.

36. Y Hê Y Hê: Quan Âm hiện nay thân mật Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.

37. Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện nay thân mật Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không khiến tai kinh nhân lừa lọc.

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quan Âm hiện nay tướng tá tay thế khiên, tay thế cung thương hiệu kính tụng thần chú đắc pháp tự động bên trên.

39. Phạt Xa Phạt Xâm: Quan Âm hiện nay thân mật Kim Khôi Đại Tướng thế linh thuận thời giáo hóa phỏng bọn chúng sinh.

40. Phật Ra Xá Da: Quan Âm hiện nay tướng tá Phật A Di Đà, bọn chúng sinh tưởng vọng thì hiện nay chi phí sau này tiếp tục thấy Phật.

41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra: Quán Âm Hiện Tướng Bát Sở Thần Vương lẹo tay niệm kể từ bi thu phục bọn chúng quái.

Xem thêm: help đi với giới từ gì

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị: Quan Âm hiện nay tướng tá Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt thắp sáng hóa phỏng nhơn thiên.

Muốn đạt cho tới cứu vớt cánh giác ngộ ko thể ko trải qua cách thức thiền toan. Nhưng khi nghe đến nói đến việc Thiền, một người Phật tử thông thường khó khăn tưởng tượng rời khỏi nổi và suy nghĩ cho tới nó như thể một chiếc gì cơ mung lung, trừu tượng, bí ẩn.

Muốn đạt cho tới cứu vớt cánh giác ngộ ko thể ko trải qua cách thức thiền toan. Nhưng khi nghe đến nói đến việc Thiền, một người Phật tử thông thường khó khăn tưởng tượng rời khỏi nổi và suy nghĩ cho tới nó như thể một chiếc gì cơ mung lung, trừu tượng, bí ẩn.

43. Ta Ra Ta Ra: Quan Âm hóa phỏng Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, ý nghĩa Ta-Bà đau khổ như núi non hiểm trở.

44. Tất Rị Tất Rị: Quán Âm hiện nay tướng tá mạo kể từ bi tay thế cành dương, tay thế tịnh bình rưới nước cam lồ cứu vớt đau khổ phỏng sinh.

45. Tô Rô Tô Rô: Quán Âm hóa tướng tá lá cây rụng, bọn chúng sinh nghe giờ đồng hồ được tứ lợi ích: quán đảnh, non thân mật, tâm vui mừng, khá đầy đủ.

46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá dung mạo kể từ bi thân mật cận trẻ em con cái giáo hóa quyền lợi bọn chúng sinh.

47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá A Nan tôn fake tay thế bình chén bát hóa phỏng bọn chúng sinh.

48. Di Đế Rị Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá Di Lặc Bồ Tát chỉ dạy dỗ bọn chúng sinh tu hạnh đại bi, được chơn giác ngộ an nhàn.

49. Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện nay tướng tá Địa Tạng Bồ Tát khai ngộ bọn chúng sinh tỉnh giác ham chấp, được bay đau khổ ác đạo.

50. Địa Rị Sắc Ni Na: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát chỉ Tràng tay kiết ấn, tay thế Kim Xoa thực hiện quyền lợi bọn chúng sinh.

51. Ba Dạ Ma Na: Quan Âm hiện nay tướng tá chỉ Kim Quang Tràng Bồ Tát thế Bạt Chiết La Xử quyền lợi phỏng sinh.

52. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá phụ vương đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa quyền lợi phỏng sinh.

53. Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn fake Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt toàn bộ pháp.

54. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng bên trên đầu Long, người sử dụng tâm cát tường như ý hóa phỏng bọn chúng sinh.

55. Ma Ha Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Phóng-Quang tay thế tràng phan báu quyền lợi phỏng sinh.

56. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn fake Mục Kiền Liên tay thế tích trượng, bình chén bát dứt trừ tai ương, cứu vớt phỏng bọn chúng sinh.

57. Tất Đà Du Nghệ: Quan Âm hiện nay Tây Phương Cực Lạc, toàn bộ chư Thiên, Bồ Tát vân tập dượt thính lâu pháp tin vui, hóa phỏng thập phương nhơn thiên.

58. Thất Bàn thờ Ra Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn

59. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn fake A-Xà-Na hoan tin vui bưng cao bình chén bát phát triển tâm quyền lợi phỏng sinh.

60. Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay thế thăm dò vàng hóa phỏng thánh-giả Tiểu-thừa.

61. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn fake Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa phỏng hóa bọn chúng sinh.

62. Ma Ra Na Ra: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát chỉ đè Vương tay thế búa vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh bọn chúng sinh.

63. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn fake Câu Hy La đem giầy cỏ giẫm bên trên sóng nước phân phát sinh giờ đồng hồ hải triều cảnh giác tâm bọn chúng sinh.

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Dược Vương tay thế thảo dược trừ bịnh đau khổ bọn chúng sinh.

65. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá Viên Mãn Bồ Tát thân mật đem nó đỏ gay chấp tay tâm thỏa mãn an nhàn bọn chúng sinh.

66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá Dược Thượng Bồ Tát tay thế bình ngọc giải trừ tật đau khổ bọn chúng sinh.

67. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn fake Xá Lợi Phất tay thế chơn kinh cứu vớt cánh thắng nghĩa hóa đạo bọn chúng sinh quy Tịnh Độ.

68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá Thần Hổ gầm, tay thế búa kiên toan tâm thu phục quái ân oán.

69. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá chư Thiên Ma Vương tay thế Xà Thương hóa đạo bọn chúng sinh giải trừ tâm ân oán hận.

70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá Linh Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý hộ trì bọn chúng sinh.

71. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá Tán Hoa Thiên Bồ Tát tay thế bảo liên ngàn cánh trở thành tựu bọn chúng sinh quyền lợi an nhàn.

72. Na Ra Cẩn Trì Bàn thờ Già Ra Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá Tôn Giả Phú Lâu Na tay bưng bình chén bát cứu vớt phỏng bọn chúng sinh bỏ tai nạn đáng tiếc.

73. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái ngược tươi tỉnh phụ vương thí phỏng sinh chân thực tu hành rõ rệt pháp tánh ko.

74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Tam Ma Thiền Na kiết già nua bên trên bánh xe cộ, tay bưng đèn ngọc sáng sủa từng pháp giới.

75. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn fake Đại Ca Diếp tay trái ngược thế chuỗi, tay mặt mày thế thiền trượng hướng dẫn bọn chúng sinh tu hành.

76. Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Hư Không Tạng thế hoa ngồi bên trên đá tạo cho bọn chúng sinh kiên toan tín tâm dõng mãnh tinh ranh tấn.

77. Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Phổ Hiền kiết già nua thiền tọa bên trên Hương Tượng khiến cho bọn chúng SV mãn công hạnh.

78. Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hóa thân mật Bồ Tát Văn Thù ngồi bên trên sư tử tay chỉ hư vô khến bọn chúng sinh khai ngộ.

79. Thước Bàn thờ Ra Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá hoa sen ngàn cánh giải trừ bọn chúng sinh ái sắc trần hỏng vọng, thấy tự động tánh ko.

80. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá buông thõng nhị tay giải trừ nhĩ căn phân biệt thanh trần hỏng vọng, nghe tự động tánh ko.

81. Án Tất Điện Đô: Quan Âm hiện nay tướng tá há nhị bàn tay đoạn tỳ căn ái nhiễm mùi hương trần, tự động giác tánh ko.

82. Mạn Đà Ra: Quan Âm hiện nay tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái nhiễm vị trần hỏng vọng, tự động giác tánh ko.

83. Bạt Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá tay bưng chén bát mùi hương giải trừ tham ô ái va xúc, khiến cho bọn chúng sinh đoạn thân mật căn xúc trần hỏng vọng, tự động giác tánh ko.

84. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tay thế tràng phan giải trừ phân biệt những pháp, khiến cho bọn chúng sinh đoạn ý căn chấp pháp trần hỏng vọng, biết tự động tánh ko.

Xem thêm: công thức diện tích tam giác đều

Sự tích Thần chú Đại bi và vì thế sao người tớ ko ăn thịt trâu bò?

> Mời quý Phật tử coi thêm thắt đoạn Clip về "Buông xả phiền óc bám theo tiếng Phật dạy":