you study for these exams

Câu hỏi:

11/10/2021 92,052

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Bạn đang xem: you study for these exams

_______you study for these exams,_______you will do

A. The harder / the better

Đáp án chủ yếu xác

C. The hardest / the best

D. The more hard / the more good

Đáp án A

Kiến thức : So sánh kép

Giải thích:

Xét những đáp án:

A. The harder / the better → cấu tạo đối chiếu kép: The more/ -er + S + V, the more/ -er + S + V

B. The more / the much → sai cấu tạo đối chiếu kép

C. The hardest / the best → sai cấu tạo đối chiếu kép

D. The more hard / the more good → sai cấu tạo đối chiếu rộng lớn (hard là từ là một âm tiết, good – bất quy tắc)

Tạm dịch: Quý Khách càng học tập chịu thương chịu khó mang lại những bài xích đua này, chúng ta thực hiện bài xích càng tốt

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Television can make things memorable for the reason that it presents information ________ an effective way

A. over

B. with

C. in

D. on

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

If you don't have anything ________ to lớn say, it's better to lớn say nothing

A. construct

B. construction

C. constructive

D. constructor

Xem thêm: đối với dung dịch axit yếu ch3cooh

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

He decided to lớn withdraw from the powerboat race as he had a (n) ________ of danger

A. omen

B. premonition

C. foreboding

D. prediction

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Peter moved abroad for a fresh start. He regrets it now

A. Peter wishes he hadn’t moved abroad for a fresh start.

B. If Peter moved abroad for a fresh start, he would regret it.

C. Peter regrets not having moved abroad for a fresh start.

D. If only Peter had moved abroad for a fresh start.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Her husband bought her ______ when he went on holiday in Singapore last week

A. a beautiful silk yellow scarf

B. a beautiful yellow silk scarf

C. a beautiful yellow silk scarf

D. a beautiful yellow scarf silk

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Students can only use technological devices to lớn complete their work _______ investment on notebooks and books

A. rather than

B. instead of

C. but for

Xem thêm: giải sgk văn 7 kết nối tri thức

D. in case